Privacy notice

This is the privacy notice of A.Vänskä Oy that is in accordance with the Personal Data Act (10 and 24§) and the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. Created 17.05.2018.

 

1. Register controller

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy, Talvikkitie 32B, 01300 Vantaa
email: info@vänskä.fi

2. Contact person

Karita Westerberg
email: karita.westerberg@vänskä.fi
phone: 09 873 1617

3. Name of the register

Customer information register of Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy

4. Legal basis and purpose of handling customer information

Legal basis according to the GDPR for handling customer information is

– Person’s consent (documented, voluntary, personalized, conscious and unequivocal)

– agreement in which the registered is as a party

Contacts that come through the website of Kiinteistöhuolto Vänskä Oy. Maintenance of customer relationships and allowance of the contacts required by the customer service.

5. Data content of the register

Customer information required contacts will be stored.

6. Regular source of information

Information that is stored are acquired from the customer for example by messages that are sent in www-forms, e-mail, phone, services of social media, contracts, customer meetings and other situations where the customer gives their information.

7. Regular allowance of information and transfer outside the EU or ETA

Information will regularly not be given to other parties. Information can be published as it is agreed with the customer.

 

8. Principles of protecting the register

Handling of the register will be followed with caution and information handled with information systems will be protected appropriately. When register information is stored on internet-servers, the physical and digital information security of their equipment is taken care of appropriately. Register controller takes care of that stored information, server access rights and other information that is critical for customer information safety are handled confidentially and only by the employees who are responsible for that.

9. Right to audit and the right to demand information correction

Every person that is in the register has the right to check their information that is stored in the register and request correction if false or insufficient information is found. If the person wants to check their information or request for correction, written request to the register controller has to be sent. If needed, the register controller can ask the requester to prove their identity. Register controller answers to the customer in time that is in accordance with the GDPR (regularly in a month).

10. Other rights related to handling customer information

 Every person that is on the register has the right to request to remove their personal information from the register (“the right to be forgotten”). Registered persons have also other rights according to the GDPR. Requests have to be sent as written to the register controller. If needed, the register controller can ask the requester to prove their identity. Register controller answers to the customer in time that is in accordance with the GDPR (regularly in a month).

Cookies

This site uses cookies. The site sends a cookie to the browser – a small text file which will be stored in the hard drive of the computer. There are both temporary session identifier-cookies which will be closed when you close the Internet-browser and permanent cookies that are stored in the hard drive of the computer. With cookies we can recognize your browser and use the information that we acquire for example to count the browsers that visit on our website and analyze the usage of our website, such as statistical tracking. The information acquired also gives us the chance to examine and follow areas of interests of our users and develop our website based on that information. All information acquired is anonymous and actions performed on the Internet can’t be connected to a certain person based on that information.

We use a third-party analytics service on our website (Google Analytics).

WHO WE ARE & WHAT WE DO?

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy is a family business that is located in Tikkurila, Vantaa. The company was founded in 1992. Our clients include both apartment house companies and commercial properties which are taken care of by an experienced and professional workgroup. Principles that define our work are accessibility, response time and dense team work that leads to cost-efficient solutions for housing cooperatives.

We take care of outdoor areas of properties and do technical maintenance and repairing. Our range of machines is versatile, including e.g tractors, trucks, vans and trailers that are used for cleaning outdoor areas and winter and greenspace maintenance.

Our services also include an emergency duty which is open 24/7.

Our office is located in a central location in Tikkurila. Welcome to handle housing related matters with us!

CONTACT US

Talvikkitie 32 B, 01300 Vantaa

Mo-Fri 9.00-15.00

Our office is closed on Fridays (1.6-31.8)

09 8731617

0400 487 337

Emergency duty 24/7

info@vänskä.fi

SERVICES

Technical maintenance and repairing

General maintenance of outdoor areas

24/7 emergency duty

Winter maintenance

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy, Talvikkitie 32B, 01300 Vantaa
email: info@vänskä.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Karita Westerberg
email: karita.westerberg@vänskä.fi
puh: 09 873 1617

3. Rekisterin nimi

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy:n asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy:n verkkosivuston kautta tulevat yhteydenotot. Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu yhteydenottoon tarvittavat asiakastiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics).

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

KEITÄ OLEMME JA MITÄ TEEMME?

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy

Kiinteistöhuolto A. Vänskä Oy on Tikkurilassa sijaitseva perheyritys, joka on perustettu vuonna  1992. Asiakkainamme on sekä asunto-osakeyhtiöitä että  liikekiinteistöjä, joiden hoidosta vastaa kokenut ja ammattitaitoinen  työtiimi. Toimintaamme ohjaavina periaatteina toimii mm. nopea  tavoitettavuus ja vasteaika sekä yhteistyöllä saavutettu  kustannustehokkuus taloyhtiön hyväksi.

Huolehdimme kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta sekä teknisestä  kunnossapidosta ja korjauksesta. Ulkoalueiden  siisteyden,  talvikunnossapidon ja viheralueiden hoitoon on käytössämme  monipuolinen valikoima työkoneita traktoreista kuorma-autoon,  pakettiautoista peräkärryihin.

Työhömme sisältyy myös päivystyspalvelu 24/7 hätätilanteita varten.

Toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa. Tervetuloa  hoitamaan asumiseen liittyviä asioita!

AJANKOHTAISTA

Ajankohtaiset asiat päivitetään tälle sivulle.

Hyvät asiakkaamme!

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi toimistomme asiakaspalvelu on suljettu toistaiseksi. Palvelemme puhelimitse normaalisti klo 9-15 välisenä aikana.

Mikäli asianne hoitaminen vaatii toimistolla käyntiä, pyydämme sopimaan siitä etukäteen (puh. 09 873 1617).

Vikailmoituksia voitte jättää myös kotisivujen vikailmoitus -lomakkeella sekä sähköpostitse (info@vänskä.fi).

Päivystys palvelee luonnollisesti normaalisti.

Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä viranomaisohjeistusta ja arvioimme tilannetta niiden mukaisesti.

Yhteistyöterveisin,

Kiinteistöhuolto Vänskä Oy

YHTEYSTIEDOT

Talvikkitie 32 B, 01300 Vantaa

Ma-Pe 9.00-15.00

Toimistomme on perjantaisin suljettu ajalla (1.6-31.8)

09 8731617

0400 487 337

Päivystyspalvelu 24/7

info@vänskä.fi

PALVELUMME

Tekninen kunnossapito ja korjaus

Ulkoalueiden hoito ja siisteys

Ympärivuorokautinen päivystyspalvelu

Talvikunnossapito